serabayt

On the site  05 May 2016

PSN ID
serabayt
Name
Serge Smirnov
Russia
Nizhny Novgorod
16 Jul 1987
34 year
serabayt
G Goals Ass. %pass Dry. M R
231 0 10 83% 74 7.22
Center. mid.
  • CM
  • CB
  • RB