Blacknebov

On the site  23 May 2022

PSN ID
Blacknebov
Name
Ilya Chernebov
Russia
Nizhny Novgorod
11 Sep 1989
34 year
Blacknebov
G Goals Ass. %pass Dry. M R
60 1 0 81% 6 6.48
Center. Def.
  • CB
  • CM
  • CDM